Rudniški vhodni rovi in jaški

Premogokopništvo v Trbovljah je staro že krepko več kot 200 let. Čeprav je prvo rudarsko dovoljenje bilo pridobljeno že leta 1755, s čimer tudi beležimo uradni začetek premogovništva na slovenskem nacionalnem ozemlju, se je izkopavanje premoga v trboveljski dolini začelo skoraj 50 let kasneje. Prvi, ki je začel z industrijskim izkopavanjem premoga v Trbovljah, je bil dunajski odvetnik Franc Maurer, ki je leta 1804 ustanovil podjetje, imenovano Rudnik kamenega premoga v Trbovljah……preberi več

See full screen

Projekt Dvig digitalnih kompetenc (digi.komp) sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 261.055€. Namen projekta je Razviti nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.

»Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in za njo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.
Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.