Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež zavoda:
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Ulica 1. junija 19
1420 Trbovlje

Ustanovitelj:
Občina Trbovlje

Kontaktni podatki:
Tel. št.: 03 56 25 712, oddelek za odrasle
Tel. št.: 03 56 25 714, mladinski oddelek
Tel. št.: 03 56 25 719, enota Dom svobode

E-pošta: knjiznicatrb@trb.sik.si
Uradna spletna: stran: www.knjiznica-trbovlje.si
Matična številka: 5052378
Davčna številka: 15673073
Šifra dejavnosti: 92.511

Odgovorna oseba:
Katra Hribar Frol, mag., direktorica
E-pošta: katra.hribarfrol@trb.sik.si
Tel. št.: 03 56 25 710

Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2007
Datum zadnje spremembe: 29. 3. 2021

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.1. Podatki o organizaciji zavoda

 
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je:

 • 92.511 Dejavnost knjižnic

 
V okviru te dejavnosti knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • medknjižnično izposojo,
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • fotokopiranje lastnega gradiva knjižnice,
 • rezervacija knjižničnega gradiva,
 • opravlja matično in domoznansko dejavnost,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • organizira prireditvene dejavnosti, v okviru katerih so organizirana potopisna in druga predavanja, literarni večeri in ostale prireditve,
 • organizira prireditve za otroke, mladino in odrasle.

 
Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Ulica 1. junija 19, 1420 TRBOVLJE
Tel št.: 03 56 25 712
E-pošta: knjiznicatrb@trb.sik.si

 • Enota Dom svobode

Trg Franca Fakina 4, 1420 TRBOVLJE
Tel. št.: 03 56 25 719
E-pošta: knjiznicatrb@trb.sik.si

2.2. Organi zavoda

 
Svet Javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje:

Predstavniki ustanovitelja:

 • Sebastjan Ledinek – predsednik
 • Andrej Šinkovec – namestnik predsednika
 • Edvard Franc Gabrič
 • Mirjana Kujundžić

 
Predstavnici uporabnikov:

 • Nika Gantar
 • Katja Mikula

 
Predstavnica zaposlenih:

 • Urška Majcen

2.3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 
Pristojna oseba:
Katra Hribar Frol,mag., direktorica
Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje
Tel. št.: 03 56 25 710
E-pošta: katra.hribarfrol@trb.sik.si

2.4. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje

 
Državni predpisi:
Vsi zakonski in podzakonski predpisi so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakonodaja in dokumenti – knjižnična dejavnost.

Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, UVZ št. 24/2003 in spremembe

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja javnega zavoda
  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
 • Strateški načrt 2020-2025
 • Poslovna poročila
 • Programi dela
 • Letni načrti nakupa knjižničnega gradiva

 
Vsi navedeni dokumenti so dostopni na spletni strani www.knjiznica-trbovlje.si pod rubriko O knjižnici > Pomembne informacije > Akti in dokumenti.

2.6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

 •  Knjižnični katalog COBISS
 • evidenca oseb, vpisanih v knjižnico na osnovi vpisnega lista (evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu, UL RS, št. 87/01 in spremembe)
 • Seznam nakupa knjižničnega gradiva s sredstvi Ministrstva za kulturo: https://knjiznica-trbovlje.si/knjiznicno-gradivo/

2.7. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

 •  Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 24/2003).
 • Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu www.knjiznica-trbovlje.si.
 • Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je mogoč na sedežu Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

2.8. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 

 • odpiralni čas
 • poletni odpiralni čas
 • cenik: članarina in zamudnina

 
Odgovori na najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so dostopni na spletnem naslovu www.knjiznica-trbovlje.si.