Tončkov bralni kotiček

Tonček Knjigoljub je maskota že lokalno prepoznavnega »tekmovanja« za osvojitev bralnega priznanja Tončka Knjigoljuba za začetke branja. Poteka od šolskega leta 2002/2003. K sodelovanju vedno povabimo vse starejše skupine Vrtca Trbovlje ter prve in druge razrede osnovnih šol. Namen Tončka Knjigoljuba je predvsem branje staršev oz. skrbnikov otrokom, spodbujanje razvoja bralne pismenosti, pa tudi povezovanje vrtca, šole, knjižnice in domačega okolja. Ciljna skupina so predšolski otroci, osnovnošolci prvih dveh razredov ter njihovi starši.

Projekt Dvig digitalnih kompetenc (digi.komp) sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 261.055€. Namen projekta je Razviti nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.

»Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in za njo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.
Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.