Splošne informacije

Javni zavodi, med katere sodijo tudi splošne knjižnice, s svojim delovanjem vplivajo na celotno družbo oz. na vsakega posameznega člana le-te, saj jim omogočajo zadovoljevanje zdravstvenih, izobraževalnih in tudi kulturnih potreb. Knjižnica je (splošno gledano) zbirka knjig (in vedno bolj tudi drugega knjižničnega gradiva – revij, časopisov, CD-jev, DVD-jev, …), ki je urejena sistematično; je pa tudi prostor oz. zgradba, kjer je ta zbirka (s)hranjena. Danes pa knjižnica seveda ni več le prostor, kjer se hranijo knjige in uporabniki tiho, vsak zase iščejo informacije, ki jih potrebujejo. Vloga knjižnic kot virov informacij in znanja se namreč v dinamičnem elektronskem okolju hitro in ves čas spreminja.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je informacijsko središče za podatkovno, bibliografsko, usmerjevalno in tematsko informiranje. Je tudi kulturno in sprostitveno ter izobraževalno središče, saj hrani različne vrste gradiv, iz katerih oz. s pomočjo katerih zaposleni uporabnikom posredujejo želene informacije. Je komunikacijsko in socialno središče skupnosti, saj se v okviru prireditev in drugih družbenih dejavnosti, ki jih izvaja, ljudje družijo in posledično krepijo vezi v skupnosti. S svojim delovanjem posredno vpliva na delovanje oz. dogajanje v lokalni skupnosti in preko tega na lokalno gospodarstvo in regionalni razvoj na splošno, socialno omrežje oz. stike, okoljevarstvo, itd. Seveda pa v prvi vrsti skrbi za dobrobit knjižničnih uporabnikov (nudi jim informacije, ki jih potrebujejo, omogoča samoizobraževanje in prostočasno druženje v knjižničnih prostorih ter vabi h kulturnemu udejstvovanju), saj se zaveda dejstva, da obstoj knjižnice, ki je nihče ne potrebuje, nima pomena.

Knjižnico zastopa, predstavlja in vodi od 4. 7. 2016 direktorica Katra Hribar Frol.

 • Ime: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, skrajšano ime KTS Trbovlje
 • Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod
 • Šifra dejavnosti: 92.511
 • Sedež: Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje
 • Ustanovitelj: Občina Trbovlje
 • Matična številka: 15673073
 • Številka računa: 01329-6030374634, MF RS, UJP Ljubljana

 

Knjižnico upravlja Svet zavoda Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje sestavljajo naslednje organizacijske enote:

 • Osrednja knjižnica,
 • krajevna knjižnica,
 • enota Dom svobode,
 • oddelek za odrasle in mladino.

 

Naloge knjižnice so predvidene na podlagi področne zakonodaje (Zakon o knjižničarstvu). Gre za knjižnično dejavnost, ki je javna služba in obsega:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk, drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko delo.

 

Poleg teh pa ima vsaka splošna knjižnica še naslednje naloge:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na javnih medijih,
 • za otroke, mladino in odrasle, organizira posebne oblike dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo.

 

UREDNIK SPLETNE STRANI: TOMAŽ DEŽELAK